[اِ] (اِ) اسبغول است که بزرقطونا باشد. (برهان). نام تخمی است که آن را اسپغول هم گویند و به تازی بزرقطونا و بیونانی فسیلون نامند. (جهانگیری). اسفیوش. اسفرزه.

(اسم) ‹اسفیوش› (زیست‌شناسی) [قدیمی] [aspyuš] = اسفرزه