فرهنگ معین

اسپرماتوزوئید

(اِ پِ تُ زُ) [ فر. ] (اِ.)= اسپرم: نطفه، یاخته‌ای که در تخم یا نطفه برخی از موجودات نر وجود دارد.

فرهنگ عمید

اسپرماتوزوئید

(اسم) [عربی] [قدیمی] [ebnollabun] شتر نر دوساله.

فرهنگ کلمات مترادف

اسپرماتوزوئید

اسپرم، منی، نطفه

اسپِرماتُزون یا اسپِرماتُزویید، برگرفته از واژه‌های یونانی باستان σπέρμα به معنای «دانه» و ζῷον «زنده»، سلول جنبنده اسپرم یا شکل متحرک یاخته پلوئیدیِ گامت نر است. اسپرماتوزون، تخمک را بارور می‌کند تا یاخته تخم تشکیل شود