فرهنگ دهخدا

اسپرانتو

[اِ پِ تُ] (اِ)(1) زبان بین المللی که دکتر زامِنْهُف در حدود 1887 م. وضع کرده و دستور آن دارای شانزده قاعده است.

فرهنگ معین

اسپرانتو

(اِ پِ) [ فر. ] (اِ.) زبان بین المللی که قواعد آن بسیار ساده و آسان است و در سال ۱۸۸۷ توسط دکتر زامنهوف اختراع شد.

فرهنگ عمید

اسپرانتو

(اسم) [فرانسوی: espéranto] [esp[e]rānto] زبانی قراردادی برای آسان کردن روابط بین‌المللی با گرامر بسیارساده که با الفبای لاتین نوشته می‌شود.

زبان اسپرانتو معروف‌ترین زبان فراساختهٔ میانجی جهانی است، که در میان زبان‌های ابداعی موجود، بیشترین گویشوران را در جهان دارد. کسی را که به زبان اسپرانتو سخن بگوید یا از آن استفاده کند اسپرانتیست (اسپرانتودان) می‌نامند.