فرهنگ عمید

اسپانیایی

(صفت نسبی، منسوب به اسپانیا) [espāniyāy()i] ۱. مربوط به اسپانیا. ۲. از مردم اسپانیا: خوانندۀ اسپانیایی. ۳. تهیه‌شده در اسپانیا. ۴. (اسم) زبانی از خانوادۀ زبان‌های هندواروپایی که در امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، و اسپانیا رایج است.

اسپانیایی ممکن است در معانی زیر به کار رود:

  • مردم اسپانیایی یا شهروند کشور اسپانیا
  • زبان اسپانیایی
  • اسپانیایی‌ها
  • هر چیز منسوب به اسپانیا