فرهنگ عمید

اسپاس دار

(صفت فاعلی) [قدیمی] [espāsdār] سپاسگزار: ♦ هم حق‌شناس باشد هم حق‌گزار باشد / هم در بدی و نیکی اسپاس‌دار باشد (منوچهری: ۱۹).