[] (اِخ) قصبه ای در شمال غربی اوجان، از نواحی جنوبی آبادهء فارس.

[] (اِخ) موضعی قرب اوزکند که اکثر مردم آنجا بدست سپاهیان جوجی کشته شدند. (حبیب السیر جزو 1 از ج3 ص10).

[اِ] (اِ) صورتی از سپاس.

( اِ ) (اِ.) نک سپاس.

(اسم، اسم مصدر) [قدیمی] [espās] = سپاس

اسپاس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • اِسپاس (ابهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ابهر
  • آسپاس، روستایی از توابع بخش سده شهرستان اقلید