فرهنگ عمید

اسستشاره

(اسم مصدر) [عربی: استشارَة] ‹استشارت› [estešāre] مشورت کردن با کسی و نظر او را خواستن؛ رایزنی؛ هم‌فکری.