فرهنگ معین

استکانت

(اِ تِ نَ) [ ع. استکانه. ] ۱- (مص ل.) زاری کردن. ۲- خضوع نمودن. ۳- (اِمص.) فروتنی.

فرهنگ عمید

استکانت

(اسم مصدر) [عربی: استکانة] [قدیمی] [estekānat] خواری؛ فروتنی.