[اِ تِ] (فرانسوی، اِ)(1) (از روسی استپژ(2)) نامی که روسها به هر جلگهء وسیع گیاه ناک اروپا و آسیا دهند.

(اِ ت ِ) [ فر. ] (اِ.) جلگه وسیع و بی - درخت، علفزار.

(اِ سْ تُ) [ فر. ] فرمان ایست، بایست.

(اسم) [فرانسوی: stepp، مٲخوذ از روسی] (جغرافیا) [estep] جلگۀ وسیع علفزار بدون درخت در نواحی نیمه‌خشک.

(شبه جمله) [فرانسوی: stop] [estop] ۱. فرمان ایست؛ بایست. ۲. (اسم) نور بالای چراغ‌های جلو خودرو که معمولاً با دستۀ راهنما یا کلید زیر پا قطع و وصل می‌شود. ۳. (اسم مصدر) (ورزش) در فوتبال، نگه داشتن و کنترل توپ با پا یا سینه.

اِستِپ یا سبزدشت منطقه‌ای است دارای درختان خاردار و بوته‌های کوتاه قد که با فاصله از هم روییده‌اند. استپ پوشش گیاهی ضعیفی دارد که برای چرای دام‌ها مناسب نیست. استپ در زبان روسی استپ و در زبان آلمانی استپه است.

واژه های نزدیک