[اِ تِ] (ع مص) مقصر شمردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب). به کوتاهی نسبت کردن. (منتهی الارب). کسی را کوتاه آمدن. (تاج المصادر بیهقی). کوتاه آمدن. (زوزنی).

فرهنگ عمید

استقصار

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [esteqsār] مقصر شمردن.