(اسم مصدر) [عربی: استقصاء] [قدیمی] [esteqsā] ۱. کوشش، تفحص، و تحقیق کردن در امری. ۲. کوشش تمام کردن در مسئله‌ای و به نهایت آن رسیدن؛ بررسی دقیق کردن و امری را به آخر رساندن.

پی‌جویی، تتبع، تفحص، جستار