فرهنگ معین

استقالت

(اِ تِ لَ) [ ع. استقاله ] (مص م.) ۱- فسخ بیع را خواستار شدن، پایان گرفتن معامله را خواستن. ۲- خواستار عفو و بخشایش شدن.

فرهنگ عمید

استقالت

(اسم مصدر) [عربی: استقالَة] [قدیمی] [esteqālat] طلب عفو و بخشش کردن.