[اِ تِ] (ع مص) بابی از ده باب مصادر ثلاثی مزید در صرف زبان عربی.

فرهنگ معین

استفعال

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) ۱- طلب فعل کردن. ۲- نام یکی از باب‌های ده گانه ثلاثی مزید در صرف زبان عربی که با افزودن «اِست.» در آغاز فعل مجرد ساخته می‌شود و معنی آن درخواست چیزی کردن و خواستار آن چیز گردیدن است. چنان که استخراج به معنی بیرون آوردن است.

فرهنگ عمید

استفعال

(اسم) [عربی] [estefāl] در صرف عربی، یکی از باب‌های ده‌گانۀ مصادر ثلاثی مزید که مفهوم درخواست کاری یا چیزی را می‌رساند.