[اِ تِ تا] (ع مص) نصرت خواستن. (مجمل اللغه) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). فیروزی جستن. (منتهی الارب). استنصار. خواهش فیروزی. نصرت جستن. || گشودن. (منتهی الارب). باز کردن. || گشادگی خواستن. گشاد خواستن. فتوح خواستن. طلب باز کردن. گشایش طلبیدن :

فرهنگ معین

استفتاح

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) ۱- نصرت خواستن. ۲- گشایش طلبیدن. ۳- یاری خواستن.

فرهنگ عمید

استفتاح

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [esteftāh] ۱. به دنبال پیروزی بودن؛ فتح خواستن. ۲. باز کردن؛ گشودن. ۳. آغاز کردن. ۴. (اسم) پانزدهم ماه رجب. Δ در روایات آمده است که در این روز درهای آسمان باز است.