[اِ تِ] (ع مص) غنیمت داشتن. غنیمت جستن. بغنیمت داشتن.

فرهنگ عمید

استغنام

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [esteqnām] به غنیمت گرفته شدن.