فرهنگ عمید

استغفراللـه ربی واتوب الیه

(شبه جمله) [عربی] [astaqferollāhar-abbivaatuboelayh] آمرزش می‌خواهم از پروردگار خویش و بازمی‌گردم به سوی او.