فرهنگ عمید

استغفراللـه

(شبه جمله) [عربی (= از خدا طلب آمرزش می‌کنم)] [astaqferollāh] ۱. در مقام توبه و استغفار ‌گفته می‌شود: خدایا مراببخش، استغفرالله!. ۲. در هنگام نفی و انکار گفته می‌شود؛ هرگز؛ خدا نکند: ♦ من رند و عاشق وآنگاه توبه / استغفراللّه استغفراللّه (حافظ: ۸۳۶).