(اسم مصدر) [عربی: استعفاء] [estefā] ۱. درخواست کناره‌گیری از کار و شغل. ۲. کناره‌گیری کردن از کار و شغل. ۳. [قدیمی] طلب عفو کردن؛ عفو خواستن.

برکناری‌خواهی، بی‌کاری، کناره‌گیری

کناره‌گیری یا استعفا به درخواست داوطلبانه یا به ظاهر داوطلبانه فرد یا گروهی از افراد برای رها کردن رسمی شغل، منصب، سمت یا هر جایگاه دیگرشان گفته می‌شود.

واژه های نزدیک