[اِ تِ] (ع مص) شگفتی. شگفتی نمودن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بشگفت آمدن از چیزی. (منتهی الارب).

فرهنگ معین

استعجاب

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.)عجب شمردن، در شگفت شدن، به شگفت آمدن.

فرهنگ عمید

استعجاب

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [estejāb] شگفتی.