فرهنگ معین

استطاعت

(اِ تِ عَ) [ ع. استطاعه ] (مص ل.) ۱- توانایی، قدرت داشتن. ۲- سرمایه داشتن.

فرهنگ عمید

استطاعت

(اسم مصدر) [عربی: استطاعة] [estetāat] ۱. توانایی داشتن؛ توانستن. ۲. سرمایه داشتن. ۳. (فقه) قدرت و توانایی داشتن برای انجام بعضی احکام شرعی.

تمول، توانگری، وسع استعداد، قابلیت