[اِ تِ ءَ] (ع مص) روشن کردن. || روشن شدن. (زوزنی). روشنی پذیرفتن. || روشنی جوئی. || استشاره: لاتستضیئوا بنار اهل الشرک؛ و آن منع از استشاره با اهل شرک باشد.

فرهنگ معین

استضائه

(اِ تِ ئِ) [ ع. استضائه ] ۱- (مص ل.) توانایی، قدرت داشتن. ۲- روشن شدن. ۳- (اِمص.) روشنی جویی.

فرهنگ عمید

استضائه

(اسم) [عربی، جمعِ ریح] [قدیمی] [aryāh] = ریح