[اِ تِ] (ع مص) شفاعت کردن خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). شفاعت خواستن. (منتهی الارب) (غیاث). شفاعت کسی کردن خواستن. طلب شفاعت کردن: استشفعه الینا. (منتهی الارب).

فرهنگ معین

استشفاع

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) طلب شفاعت کردن، شفاعت خواستن.

فرهنگ عمید

استشفاع

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [estešfā] شفاعت خواستن؛ طلب شفاعت کردن.