(اسم مصدر) [عربی: استشفاء] [قدیمی] [estešfā] شفا خواستن؛ طلب شفا کردن.