فرهنگ معین

استزادت

(اِ تِ دَ) [ ع. ] (مص م.) نک استزاده.

فرهنگ عمید

استزادت

(اسم مصدر) [عربی: استزادَة] [قدیمی] [estezādat] ۱. زیاده‌خواهی؛ افزون‌طلبی. ۲. گله کردن؛ گله‌گزاری. ۳. دل‌آزردگی؛ رنجش.