فرهنگ معین

استریلیزه

(اِ تِ زِ) [ فر. ] (ص.) ضدعفونی شده، سترون ساز (فره).

فرهنگ عمید

استریلیزه

(صفت) [فرانسوی: stérilisé] (پزشکی) [est[e]rilize] = استریل

ستَروَنش یا سَتَروَن کردن* یا استریل کردن فرایندی است که ریزسازواره‌ها و عوامل انتقال‌گر آن‌ها از جمله قارچ، باکتری، هاگ باکتری و ویروس را از سطح اجسام از بین می‌برد. فرایند سترونیدن بسته به جنس تجهیزات نیازمند به سترونش شامل روش‌های گرمایی‌خشک (فوور)، گرمایی‌مرطوب (اتوکلاو)، شیمیایی، پرتوزا (پرتوگاما) و اتوکلاو پلاسما (با پرکسید اکسیژن* و اتوکلاو اتیلن اکساید و پالوده می‌شوند. سترون به معنی کاملاً عاری از باکتری یا قارچ یا ویروس یا دیگر ریزسازواره‌ها بیماری‌زا و نابیماری‌زا است. هدف از سترونیدن جلوگیری از انتقال عفونت است.