(اِ تِ) [ فر. ] (ص.) بی ثمر، بی بار، عقیم، نازا، سترون (فره)، عاری از میکروب.

(صفت) [فرانسوی: stérile] (پزشکی) [est[e]ril] ویژگی چیزی که با وسایل مخصوص میکروب‌هایش را کشته باشند؛ عاری از میکروب؛ ضدعفونی.

ستَروَنش یا سِتَروَن کردن* یا استریل کردن فرایندی است که ریزسازواره‌ها و عوامل انتقال‌گر آن‌ها از جمله قارچ، باکتری، هاگ باکتری و ویروس را از سطح اجسام از بین می‌برد. فرایند سترونیدن بسته به جنس تجهیزات نیازمند به سترونش شامل روش‌های گرمایی‌خشک (فوور)، گرمایی‌مرطوب (اتوکلاو)، شیمیایی، پرتوزا (پرتوگاما) و اتوکلاو پلاسما (با پرکسید اکسیژن* و اتوکلاو اتیلن اکساید و پالوده می‌شوند. سترون به معنی کاملاً عاری از باکتری یا قارچ یا ویروس یا دیگر ریزسازواره‌ها بیماری‌زا و نابیماری‌زا است. هدف از سترونیدن جلوگیری از انتقال عفونت است.

واژه های نزدیک