فرهنگ عمید

استرکنین

(اسم) [فرانسوی: strychnine] ‹استریکنین› (شیمی) [est[e]reknin] الکلوئیدی سفیدرنگ، بی‌بو، تلخ، و بسیار سمی و مهلک که مصرف دارویی دارد.