فرهنگ عمید

استرپتوکوک

(اسم) [فرانسوی: streptocoque] (زیست‌شناسی) [est[e]reptokok] باکتری‌هایی گِرد و زنجیرمانند که بعضی از انواع آن‌ها در انسان تولید بیماری می‌کند.

استرپتوکوک ، جنس مهمی از باکتری‌های گرم مثبت است. این باکتری‌ها به شکل کروی هستند و تقسیم آن‌ها در یک محور منجر به تشکیل حالت زنجیره‌ای یا جفت خواهد شد؛ بنابراین، واژه استرپتوس به معنای زنجیره (رشته) به خوبی بیانگر اسم باکتری است. استافیلوکوک‌ها نیز جنس مهم دیگری از باکتری‌های گرم مثبت هستند. آن‌ها نیز مانند استرپتوکوک‌ها به شکل کوکسی می‌باشند اما تقسیم آن‌ها در دو محور انجام می‌گیرد؛ بنابراین، به شکل خوشه دیده می‌شوند. بیشتر استرپتوکوک‌ها از نظر تولید آنزیم‌های کاتالاز و اکسیداز، منفی بوده و بی هوازی اختیاری هستند.