(اسم مصدر) [عربی: استرعاء] [قدیمی] [esterā] توجه کردن به حال دیگران؛ رعایت کردن.