[اِ تِ] (ع مص) دزدیدن. دزدیده کردن. (منتهی الارب).

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) دزدیدن. ۲- (مص ل.) دزدیده کاری کردن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [esterāq] ۱. دزدیدن. ۲. کار دیگری را به خود نسبت دادن. ⟨ استراقِ سمع: پنهانی گوش دادن به سخن دیگران.

دزدی، دستبرد، سرقت

واژه های نزدیک