فرهنگ معین

استراتژی

(اِ تِ تِ) [ فر. ] (اِ.) ۱- نقشه و هدایت عملیات جنگی. ۲- نقشه، ترفند، راهبرد (فره). ۳- هر طرح درازمدت برای هدفی خاص: استراتژی اقتصادی، استراتژی نظامی.

فرهنگ عمید

استراتژی

(اسم مصدر) [فرانسوی: stratégie] [est[e]rāteži] ۱. (سیاسی) استفاده از امکانات برای برنامه‌ریزی جهت رسیدن به هدف معیّن؛ سیاست‌گذاری. ۲. (اسم) (نظامی) علم اداره کردن عملیات و حرکات ارتش در جنگ.

راهبرد یا اِستراتِژی به معنی تعیین اهداف و طرح نمودن برنامه ای برای رسیدن به آنها است. به بیان دیگر راهبرد طرح درازمدتی است که برای نیل به یک هدف بلند مدت مشخص طراحی و تبیین می‌گردد. راهبرد مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعداً در سایر عرصه‌ها از جمله اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست و مملکت داری از کاربرد زیادی برخوردار شده است.

واژه های نزدیک