فرهنگ معین

استرئوسکپ

(اِ تِ رِ ئُ کُ) [ فر. ] (اِ.) دستگاهی که در آن دو تصویر متساوی روی هم قرار گرفته باشد، در آن صورت بنابر خاصیت رؤیت مضاعف، تصویر برجسته به نظر می‌رسد.

فرهنگ عمید

استرئوسکپ

(حاصل مصدر) [عربی. فارسی] [ejārebandi] تعیین میزان اجارۀ یک یا چند مستغل.

فرهنگ عمید

استرئوسکپ

(اسم) [ārāyešgāh] جای آرایش کردن خانم‌ها یا اصلاح سر و صورت آقایان.