[اَ تَ] (اِ)(1) در سانسکریت اسوتره(2) که جزء اول آن اسو بمعنی اسپ است. (فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ص 226 - 27). چارپائی بارکش و سواری که پدر او خر و مادرش اسب است. حیوانی که از خر نر و مادیان زاید. از دواب مشهور است، گویند این تصرف را فرعون کرده است. (برهان). چارپائی است معروف میان خر و اسب. (انجمن آرای ناصری). حیوانی که از جفتی خر نر و اسب ماده پیدا میشود و بهندی خچر گویند. (غیاث). سَتر (مخفف آن). بغل. بَغله. قاطر. عدس. ابن ناهق. (المرصع). ابوالاخطل. ابوالاشحج. ابوالحرون. ابوالصقر. ابوفمرس. ابوقضاعه. ابوکعب. ابوالمختار. ابوملعون. (المرصع): اَسْفی؛ استر شتاب تیزرو. بَغْل؛ استر نر. بَغْله؛ استر ماده. سَفْواء؛ استر تیزرو. (منتهی الارب). و از او [ از شهر کش ] استران نیک خیزد. (حدود العالم) :

[اَ تَ] (اِ) آن جامه که زیر ابرهء قبا و امثال آن بدوزند و بمد همزه برای ضرورت نظم خوانده اند. (مؤید الفضلاء). و این گفته بر اساسی نیست، چه اصل آستر است با الف ممدوده نه همزهء مفتوحه. آستر و بطانهء جامه. (برهان).

[اَ تَ] (ع ن تف) نعت تفضیلی از ساتر. پوشنده تر: و اولی ان یغسله [یغسل المیت]فی قمیص لانه اَستر. (معالم القربه).

[] (اِخ) از توابع بلوچستان و آن دارای معدن آهن است.

[اِ تِ] (اِخ)(1) استیر. مؤلف قاموس کتاب مقدس آرد: استر یا هدّسه لفظ اوّل فارسی و بمعنی ستاره میباشد و لفظ دوم عبرانی و بمعنی درخت است و هر دو اسم دختر ابی جایل بود که در مملکت فارس تخمیناً 500 سال قبل از مسیح تولد یافت، و چون پدرش جهان را بدرود گفت، عموزاده اش مردخای وی را بفرزندی پذیرفت و تربیت کرد، و چون اردشیر، وشتی ملکه را طلاق داد استر را برگزید و او بجای وشتی ملکه شد و مورد عواطف شاهانه گردید و بدان واسطه مالیات قوم یهود که در آن وقت در ایران بسیار بود تخفیف یافت. استر بمرتبهء اعلی ترقی کرده بحدی اقتدار یافت که قوم خود را از بلای قتل عام برهانید و یهود روز فوریم را بیادگاری آن خلاصی تا امروز در کمال دقت نگاه میدارند و بگمان برخی شوهر استر همان «زرکسیز» یونانیان است. رجوع به صحیفهء استر شود - انتهی.

[اِ تِ] (اِخ) (کتاب یا صحیفهء ...) مؤلف قاموس کتاب مقدس آرد: صحیفهء استر همواره در میان یهود و مسیحیان در جزء کتب قانونی محسوب بوده و هست. نگارندهء این کتاب بیقین قطعی معلوم نیست زیرا که بعضی به عزرا و برخی به کاهنی یهویاقیم نام و جمعی به مردخای نسبت میدهند. و آنچه از خود صحیفهء استر استنباط میشود آنست که نگارنده اش مردخای بوده و نگارنده آنرا در ایران تصنیف کرده مطالبی را که خود معاینه دیده می نگارد و نقشه و نمونهء واضح و مبیّنی از وضع سلطنت و رسوم و عادات ایران تشکیل میدهد، و هم معلوم است که نگارنده عبری متعصب و غیوری بوده. فائدهء مخصوص این کتاب آنست که محافظت عجیب و تسلط خدای تعالی را بر اغراض و هواهای نفسانی بنی نوع بشر و اجرای حکم عدل او را بر گناهکاران معلوم کند و هم اینکه ایشان را متنبه سازد که حضرتش قوم عهد خود را در نظر داشته در حالت اسیری هم اوست که آنان را بر دشمنان مظفر و منصور میگرداند. ولی با وجود مطالب مذکور اسم خداوند بهیچوجه در آن مذکور نیست و باید دانست در ترجمهء سبعینیه(1) بعضی ملحقات بر صحیفهء استر از قبیل دعای مردخای و غیره که از گفته های مورخین و در ضمن کتب جعلیه است یافت می شود - انتهی. در فهرست ابن الندیم (ص 34) در ضمن کتب توراه آمده: کتاب حشوارش و یسمی المجله(2)و ظاهراً مراد همین کتاب استر است.

(اَ تَ) [ په. ] (اِ.) قاطر.

(اسم) [پهلوی: astar] (زیست‌شناسی) [astar] = قاطر۱

(اسم) [فرانسوی: ester] (شیمی) [ester] ماده‌ای چرب که از ترکیب یک الکل و یک اسید آلی به‌دست می‌آید و در ساختن مواد منفجره و خوش‌بو کردن بعضی مواد به کار می‌رود.

اسب‌بارکش، قاطر، یابو

اِستِر دختر ابیهیل، تبعیدی ساکن شوش و قهرمان کتاب اِستِر است. نام اِستِر برگرفته از واژهٔ سومری و بابلی «اشتوره» یا «ایشتار» به معنی ستاره است. او یکی از کسانی است که هدسه نامیده شده، گواهی بر اینکه یهودیان صاحب دو نام بوده‌اند. او در کودکی یتیم بوده و پسرعمویش مردخای، سرپرست او شده و او را بزرگ کرده‌است.

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻝ: ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻭﻡ: ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭﺍﺯ, ﺳﻮﻡ: ﻇﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ, ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺁﺭﺍﻳﺶ, ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﺮﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻮﺩ. ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺯﻥ ﻧﺎﺯﺍﺋﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻮﺩ. ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻥ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺑﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻥ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺍﺳﺘﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ, ﻋﻤﺮﺵ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺯﺍﺳﺖ, ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﮑﻨﺪ. ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﺯﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﮒ, ﺑﺮ ﺯﻧﯽ ﺯﻳﺒﺎ, ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﺑﺎﺍﺧﻼﻕ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺳﻔﺮﯼ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ, ﺩﻻﻟﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﭼﻮﻥ ﺍﺳﺘﺮ ﻳﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ, ﺍﮔﺮ ﻣﻄﻴﻊ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺪﺧﻮﻱ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻮﺩ, ﻧﻴﻚ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﻱ ﺑﻲ ﺯﻳﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻴﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺭﻭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﭼﻮﻥ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺯﻳﻦ ﻳﺎ ﭘﺎﻻﻥ ﻳﺎ ﻋﻤﺎﺭﻱ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺍﻭ ﻧﺎﺯﺍﺋﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺧﺎﺻﻪ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ, ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻨﺪ, ﺁﻥ ﺯﻥ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺑﺮﻭﻱ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﺩﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﺥ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺯﺭﺩ ﻳﺎ ﺍﺷﻘﺮ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﺭﺩ ﺭﻭﻱ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻭ ﺭﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ. ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻻﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺮﻧﺮ ﺑﻮﺩ ﺳﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﺍﺳﺘﺮ ﻧﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ, ﺯﻥ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺨﺮﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺑﺨﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻔﺮﻭﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻧﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﻧﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻭﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺵ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻭﻱ ﻣﻲ ﺩﻭﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻏﻤﻲ ﺭﺳﺪ. ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺷﻌﺚ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﺮ ﻧﻮﺣﻪ ﻫﻤﻲ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺯﻧﺎﻥ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﺍﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻋﺠﺐ ﻭﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﺍ ﺁﻥ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻳﺪ, ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺑﺪ, ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﻭﻱ ﺑﻤﺮﺩ ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪ. ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ.ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﻧﺮ ﺑﻮﺩ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﮔﻮﺷﺖ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺷﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩ. ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺳﺘﺮ ﻳﺎ ﻗﺎﻃﺮ ﺭﺍ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻣﻮﻟﻒ ﻧﻔﺎﻳﺲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ. ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺮﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺯﻳﻦ ﻭ ﭘﺎﻻﻥ ﻭ ﺩﻫﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﻭﺍﻝ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺭﻓﻊ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﻣﺮﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺍﺳﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺯﻳﻦ ﻭ ﭘﺎﻻﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺧﻮﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﮔﻮﺷﺖ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺎﻝ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ. ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎﻃﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺯﻧﻲ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ ﻳﮏ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﻧﻴﮑﻮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﻱ ﺳﻮﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﺪ ﺧﻮ ﻭ ﺳﺮ ﮐﺶ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﮑﻮﺷﻴﺪ. ﺍﺳﺘﺮ ﺳﻴﺎﻩ ﺯﻥ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﺮ ﺯﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺑﺘﻼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺯﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﻱ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﻴﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻴﺮﺕ ﻭ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

فرهنگ دارویی

استرپتوسین

موارد مصرف: اين دارو همراه با ساير دارو‌هاي ضدسل در درمان سل، درمان بروسلوز (همراه با تتراسيكلين)، گرانولوما اينگوئينال، طاعون و تولارمي مصرف میشود. استرپتومايسين همراه با پنیسیلین به عنوان جایگزین جنتامایسین در درمان اندوکاردیت باکتریایی مصرف میشود.

هشدار: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

عوارض: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

تداخل دارویی: درصورت مصرف همزمان سفالوسپورينها (بهويژه سفالوتين)، آمفوتريسين، سيكلوسپورين و دارو‌هاي سيتوتوكسيك، خطر بروز سميت كليوي (و احتمالاً سميت گوشي) افزايش مييابد. مصرف همزمان استرپتومايسين با نئوستيگمين و پيريدوستيگمين، اثر اين دارو‌ها را كاهش ميدهد. مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مسدد عصب-عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفسي و حتي آپنه شود. خطر بروز سميت گوشي درصورت مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مدر مؤثر بر قوس هنله ممكن است افزايش يابد. از مصرف همزمان اين دارو با كاپرئومايسين بايد خودداري كرد.

نکات: 1- دوره درمان سل ممكن است 2-1 سال يا حتي بيشتر طول بكشد. با وجود اين، در صورت بروز علائم مسموميت با اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود. 2- محل تزريق دارودر هر بار تزريق بايد عوض شود. تزريق غلظتهاي بيش از mg/ml500 توصيه نمیشود.

فرهنگ دارویی

استرپتوسین 1 گرم

موارد مصرف: اين دارو همراه با ساير دارو‌هاي ضدسل در درمان سل، درمان بروسلوز (همراه با تتراسيكلين)، گرانولوما اينگوئينال، طاعون و تولارمي مصرف میشود. استرپتومايسين همراه با پنیسیلین به عنوان جایگزین جنتامایسین در درمان اندوکاردیت باکتریایی مصرف میشود.

هشدار: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

عوارض: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

تداخل دارویی: درصورت مصرف همزمان سفالوسپورينها (بهويژه سفالوتين)، آمفوتريسين، سيكلوسپورين و دارو‌هاي سيتوتوكسيك، خطر بروز سميت كليوي (و احتمالاً سميت گوشي) افزايش مييابد. مصرف همزمان استرپتومايسين با نئوستيگمين و پيريدوستيگمين، اثر اين دارو‌ها را كاهش ميدهد. مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مسدد عصب-عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفسي و حتي آپنه شود. خطر بروز سميت گوشي درصورت مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مدر مؤثر بر قوس هنله ممكن است افزايش يابد. از مصرف همزمان اين دارو با كاپرئومايسين بايد خودداري كرد.

نکات: 1- دوره درمان سل ممكن است 2-1 سال يا حتي بيشتر طول بكشد. با وجود اين، در صورت بروز علائم مسموميت با اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود. 2- محل تزريق دارودر هر بار تزريق بايد عوض شود. تزريق غلظتهاي بيش از mg/ml500 توصيه نمیشود.

موارد مصرف: اين دارو همراه با ساير دارو‌هاي ضدسل در درمان سل، درمان بروسلوز (همراه با تتراسيكلين)، گرانولوما اينگوئينال، طاعون و تولارمي مصرف میشود. استرپتومايسين همراه با پنیسیلین به عنوان جایگزین جنتامایسین در درمان اندوکاردیت باکتریایی مصرف میشود.

هشدار: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

عوارض: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

تداخل دارویی: درصورت مصرف همزمان سفالوسپورينها (بهويژه سفالوتين)، آمفوتريسين، سيكلوسپورين و دارو‌هاي سيتوتوكسيك، خطر بروز سميت كليوي (و احتمالاً سميت گوشي) افزايش مييابد. مصرف همزمان استرپتومايسين با نئوستيگمين و پيريدوستيگمين، اثر اين دارو‌ها را كاهش ميدهد. مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مسدد عصب-عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفسي و حتي آپنه شود. خطر بروز سميت گوشي درصورت مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مدر مؤثر بر قوس هنله ممكن است افزايش يابد. از مصرف همزمان اين دارو با كاپرئومايسين بايد خودداري كرد.

نکات: 1- دوره درمان سل ممكن است 2-1 سال يا حتي بيشتر طول بكشد. با وجود اين، در صورت بروز علائم مسموميت با اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود. 2- محل تزريق دارودر هر بار تزريق بايد عوض شود. تزريق غلظتهاي بيش از mg/ml500 توصيه نمیشود.

فرهنگ دارویی

گاستروهیل 150م گ قرص

موارد مصرف: اين دارو همراه با ساير دارو‌هاي ضدسل در درمان سل، درمان بروسلوز (همراه با تتراسيكلين)، گرانولوما اينگوئينال، طاعون و تولارمي مصرف میشود. استرپتومايسين همراه با پنیسیلین به عنوان جایگزین جنتامایسین در درمان اندوکاردیت باکتریایی مصرف میشود.

هشدار: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

عوارض: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

تداخل دارویی: درصورت مصرف همزمان سفالوسپورينها (بهويژه سفالوتين)، آمفوتريسين، سيكلوسپورين و دارو‌هاي سيتوتوكسيك، خطر بروز سميت كليوي (و احتمالاً سميت گوشي) افزايش مييابد. مصرف همزمان استرپتومايسين با نئوستيگمين و پيريدوستيگمين، اثر اين دارو‌ها را كاهش ميدهد. مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مسدد عصب-عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفسي و حتي آپنه شود. خطر بروز سميت گوشي درصورت مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مدر مؤثر بر قوس هنله ممكن است افزايش يابد. از مصرف همزمان اين دارو با كاپرئومايسين بايد خودداري كرد.

نکات: 1- دوره درمان سل ممكن است 2-1 سال يا حتي بيشتر طول بكشد. با وجود اين، در صورت بروز علائم مسموميت با اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود. 2- محل تزريق دارودر هر بار تزريق بايد عوض شود. تزريق غلظتهاي بيش از mg/ml500 توصيه نمیشود.

موارد مصرف: اين دارو همراه با ساير دارو‌هاي ضدسل در درمان سل، درمان بروسلوز (همراه با تتراسيكلين)، گرانولوما اينگوئينال، طاعون و تولارمي مصرف میشود. استرپتومايسين همراه با پنیسیلین به عنوان جایگزین جنتامایسین در درمان اندوکاردیت باکتریایی مصرف میشود.

هشدار: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

عوارض: فاصله زماني بين دفعات مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی كليه بايد افزايش يابد.

تداخل دارویی: درصورت مصرف همزمان سفالوسپورينها (بهويژه سفالوتين)، آمفوتريسين، سيكلوسپورين و دارو‌هاي سيتوتوكسيك، خطر بروز سميت كليوي (و احتمالاً سميت گوشي) افزايش مييابد. مصرف همزمان استرپتومايسين با نئوستيگمين و پيريدوستيگمين، اثر اين دارو‌ها را كاهش ميدهد. مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مسدد عصب-عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفسي و حتي آپنه شود. خطر بروز سميت گوشي درصورت مصرف همزمان استرپتومايسين با دارو‌هاي مدر مؤثر بر قوس هنله ممكن است افزايش يابد. از مصرف همزمان اين دارو با كاپرئومايسين بايد خودداري كرد.

نکات: 1- دوره درمان سل ممكن است 2-1 سال يا حتي بيشتر طول بكشد. با وجود اين، در صورت بروز علائم مسموميت با اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود. 2- محل تزريق دارودر هر بار تزريق بايد عوض شود. تزريق غلظتهاي بيش از mg/ml500 توصيه نمیشود.

موارد مصرف: رانيتيدين در درمان كوتاه مدت زخم‌هاي فعال دوازدهه يا زخم‌هاي فعال و خوشخيم معده، برگشت محتويات معده به مري، پیشگیری از ایجاد زخم معده یا دوازدهه مصرف می شود.

هشدار: 1- در سيروز كبدي و ناراحتي‎‌هاي كليوي متوسط تا شديد، خطر بروز عوارض جانبي به-خصوص عوارض عصبي دارو وجود دارد. 2- مصرف اين دارو بيش از 12 هفته مداوم توصيه نمی‌شود. 3- این دارو ممکن است علائم سرطان معده یا دوازدهه را بپوشاند.

عوارض: 1- در سيروز كبدي و ناراحتي‎‌هاي كليوي متوسط تا شديد، خطر بروز عوارض جانبي به-خصوص عوارض عصبي دارو وجود دارد. 2- مصرف اين دارو بيش از 12 هفته مداوم توصيه نمی‌شود. 3- این دارو ممکن است علائم سرطان معده یا دوازدهه را بپوشاند.

تداخل دارویی: جذب اين دارو در حضور آنتي‎اسيد‌ها كاهش مي‎يابد.

نکات: كشيدن سيگار موجب كاهش اثر اين دارو می‌شود.