[اُ تُ خوا / خا] (اِ)(1) عَظْم. (دهار) (منتهی الارب). قسمت صلب و سختی که در بدن حیوان و نبات است. و آن عام است بر حیوانات و نباتات، برخلاف استه که مخصوص نباتات است. (برهان). عضویست که صلابت آن بدانجا رسد که آنرا نتوان دوتا کرد یا عضو منوی غیرحساس است که از غایت صلابت نتوان دوتا کرد. و قید غیرحساس در تعریف ثانی برای اخراج دندان است از استخوان. جزء جامد و صلب که دعامهء بدن انسان و دیگر حیوانات فقاری را متشکل میسازد. عدد استخوانهای تن مردم از روی صورت دویست و چهل و هشت پاره است بی استخوان لامی که اندر حنجره است و بی استخوانهای سمسمانی. (از ذخیرهء خوارزمشاهی).

فرهنگ معین

استخوان

(اُ تُ خا) [ په. ] (اِ.) ۱- ماده سختی است که در ساختمان بدن مهره داران به کار رفته‌است و محل اتکای عضلات و مخاط‌ها ودیگر قسمت‌های نرم بدن است. استخوان‌های بدن انسان و دیگر استخوان داران به دو دسته دراز و پهن تقسیم می‌شوند. در وسط استخوان ماده نرمی قرار گرفته که مغز استخوان نامیده می‌شود، استخوان‌ها به وسیله مفاصل با یکدیگر مرتبط هستند. ۲- هسته: استخوان خرما. ۳- نژاد، نسل. ۴- اصیل. ۵- پایه بنا، بنیاد ساختمان. ؛~ سبک کردن کنایه از: زیارت رفتن، بخشیده شدن گناهان. ؛~ لای زخم گذاشتن الف - کار را ناقص انجام دادن. ب - کسی را در نگرانی و اضطراب نگه داشتن. ؛~ نرم کردن با زحمت بسیار صاحب تجربه شدن. ؛~ در گلو گرفتن رنج و محنت کشیدن. ؛~ پیش اسب، کاه پیش سگ وضع و ترتیبی سخت نادرست و نابسامان.

فرهنگ عمید

استخوان

(اسم) [پهلوی: astaxvān] ‹ستخوان› [osto(e)xān] ۱. (زیست‌شناسی) هریک از قسمت‌های سختی که اسکلت مهره‌داران را تشکیل می‌دهد. ۲. [مجاز] قدرت؛ محکمی. ۳. (زیست‌شناسی) [قدیمی] = هسته: ♦ گه از نطفه‌ای نیک‌بختی دهی / گه از استخوانی درختی دهی (نظامی۵: ۷۴۴)، ♦ چو خرما به شیرینی اندوده پوست / چو بازش کنی استخوانی در اوست (سعدی۱: ۳۸). ⟨ استخوان شرمگاهی (عانه): (زیست‌شناسی) استخوان شرمگاه که جلو استخوان لگن قرار دارد. ⟨ استخوان لامی: (زیست‌شناسی) استخوانی به ‌شکل «ل» که در ناحیۀ گردن در بالای حنجره قرار دارد.

استه، عظم اصل، پایه

اُستخوان جسم جامدی است که تشکیل‌دهندهٔ اسکلت جانوران و پاره‌ای از استخوان‌بندی است. استخوان به شکل‌های گوناگون و اندازه‌های بسیار متفاوت در بخش‌های مختلف اندام جای گرفته سازهٔ درونی و بیرونی پیچیده‌ای دارد. بخش بیرونی استخوان سفت و سخت و پدیدآمده از مواد آلی مانند کلاژن و املاح معدنی چون فسفات کلسیم و کربنات کلسیم است. استخوان‌ها دارای وزن کمی هستند ولی محکم و پایدارند و عملکرد بسیاری دارند. تولید گلبول‌های سفید و قرمز، انبار کردن املاح و بالا بردن توان جابجایی را استخوان انجام می‌دهد.

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻔﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻝ: ﺍﻣﻞ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ, ﺩﻭﻡ: ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ, ﺳﻮﻡ: ﻓﺮﺯﻧﺪ, ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻗﻴﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ, ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ, ﺷﺸﻢ: ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ, ﻫﻔﺘﻢ: ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺷﺮﻳﮏ ﺑﻮﺩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺧﻴﺮ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﻛﺲ ﺧﻴﺮ ﺭﺳﺪ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻤﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﻚ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻨﻮﺍﺋﻲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﺍ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﻭ ﻗﻮﺍﻡ ﺑﺪﻥ ﺁﺩﻣﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻻﺟﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ. ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ (ﻣﺎﻝ) ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺘﮑﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. (ﻧﻔﺎﻳﺲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ) ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ (ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ) ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻌﺎﺵ ﺁﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﻭ ﮐﺴﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﺯ ﻇﺮﻑ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮐﺴﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ, ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻤﺘﺮ. ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻤﺎ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮ ﺁﻥ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﺧﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻮﮎ ﭘﺎ ﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ. ﻧﻪ ﺳﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﮔﺮﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ ﭼﺮﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻔﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ. ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﻌﺎﺵ ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻲ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﺿﺮﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﻴﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﭻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻳﺎ ﭼﻮﺏ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺸﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﻫﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺮﻫﻴﺪ. ﺑﺴﺘﻦ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﻣﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺳﺘﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻧﭽﻪ, ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺁﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎﺵ ﻳﺎﺭﯼ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﺶ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ, ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﻳﺪﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻢ, ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻥ ﺗﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻛﻨﺪ. 2 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﭙﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺤﻄﻲ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﺳﺖ. ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﻯ ﺳﮕﻰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﻰ‏ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺤﺒﺖ‏ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰ‏ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ: ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺮﺩﻩ: ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻳﻚ ﺯﻥ: ﻣﺮﮒ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺣﺸﻲ: ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﺮﺩﻩ: ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻏﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻫﻲ: ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻧﻬﻨﮓ: ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺴﻨﺪﻱ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺟﻮﻳﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ: ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻳﮏ ﮐﻴﺴﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺳﻌﯽ ﺩﻟﺮﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﻭﻳﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ