[اِ تِ] (ع مص) بگرمابه شدن. به آب گرم رفتن. حمام رفتن. بحمام رفتن. || غسل کردن به آب گرم، و سپس بمعنی غسل کردن آمده است به هر آب که باشد. خود را به آب گرم شستن. خویشتن را به آب گرم بشستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بحمام غسل کردن. (غیاث). اغتسال بماء حمیم. || خوی کردن. عَرَق کردن. خوی گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). || خوی بشستن. (تاج المصادر بیهقی). || بخار گرم از چیزی گرفتن. (غیاث).

فرهنگ معین

استحمام

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) به حمام رفتن.

فرهنگ عمید

استحمام

(اسم مصدر) [عربی] [estehmām] به حمام رفتن و خود را شستن.

تطهیر، تغسیل، شستشو، غسل، گرمابه‌رفتن

حَمّام یا گرمابه جایی است برای شستشوی اساسی تن و سر و صورت و نیز غسل در اصطلاح اسلامی که با کیسه حمام اعضای بدن را شست و شو میدهند. گرمابه‌های همگانی در ایران باستان و خاندان عثمانی ترکیه، و برخی کشورهای شمال آفریقا که در قلمرو خاندان عثمانی بوده‌اند، دیده می‌شد و امروزه نمودی از فرهنگ خاورزمینِ آن زمان شمرده می‌شود؛ هرچند بسیاری از آن‌ها خراب یا بسته شدند، ساختار زیبای برخی از آن‌ها در یادها و نگاره‌هایشان در نسک‌های گردشگران اروپایی سده‌های پیشین بر جای ماند تا سندی باشد بر یکی از نمودهای شهرنشینی در خاورزمین. در این گرمابه‌ها کسانی بودند که به دلاک معروف بودند. لنگ هم جزئی از وسایل های حمام می باشد که کارائی بسیاری دارد، و به جای حوله های امروزی استفاده می‌شده است.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮﺍﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. 3 ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﺭ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ , ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﻭ ﺭﺳﻮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ. 4 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺁﺑﻲ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 5 ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻮﻩ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻮﻫﺮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. 6 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ , ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ. 7 ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺑﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ. 8 ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ. 9 ﺁﺏ ﺗﻨﻲ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺭﻳﺎ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ , ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺁﻭﺭﺩ.