[اِ تِ] (ع مص) خوار داشتن. (غیاث). خُرد شمردن. احتقار. (منتهی الارب). استخفاف. استهانت. خرد و خوار شمردن. (منتهی الارب). حقیر داشتن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). حقیر پنداشتن. (مؤید الفضلاء). سبکداشت. کوچک و سهل و حقیر شمردن: پادشاهی بدیدهء استحقار در طایفهء درویشان نظر کرد. (گلستان). باری پدر بکراهت و استحقار در او نظر همی کرد. (گلستان).

فرهنگ معین

استحقار

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) خوار شمردن. ۲- (اِمص.) خواری. ج. استحقارات.

فرهنگ عمید

استحقار

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [estehqār] حقیر دانستن؛ کوچک شمردن؛ خوار کردن.

تحقیر، تصغیر، خواری، کوچک‌شماری