[اِ تِ] (ع مص) حاصل کردن. || طلب حصول.

فرهنگ عمید

استحصال

(اسم مصدر) [عربی] [estehsāl] ۱. بهره‌برداری از محصولی که دارای قابلیت تجاری و اقتصادی است. ۲. [قدیمی] حاصل کردن؛ به‌دست آوردن.

استخراج، حصول، دستیابی، کسب