[اِ تِ] (ع مص) کشیده شدن چیزی از جائی خواستن. (منتهی الارب). اجتلاب. (زوزنی). || بسوی خود کشیدن. || حاصل کردن. (غیاث).

فرهنگ معین

استجلاب

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.)کشاندن، جلب کردن.

فرهنگ عمید

استجلاب

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [estejlāb] جلب کردن؛ به سوی خود کشیدن.