[اِ تِ رَ] (ع مص) زنهار خواستن. (منتهی الارب). زینهار خواستن. (تاج المصادر بیهقی). طلب زینهار کردن. پناه بردن و بمعنی اجاره کردن در: اجاره و استجارهء املاک غلط است، زیرا اجاره کردن، استیجار است. رجوع به مستجیر شود.

فرهنگ معین

استجاره

(اِ تِ رِ) [ ع. استجاره ] (مص م.) ۱- پناه خواستن. ۲- کرایه کردن.

فرهنگ عمید

استجاره

(اسم مصدر) [مٲخوذ از عربی] [estejāre] اجاره دادن: استجارۀ منزل.

اجاره، استیجار، کرایه پناه‌جویی، زنهارخواهی