فرهنگ معین

استجابت

(اِ تِ بَ) [ ع. ] (مص م.) پاسخ گفتن، پذیرفتن.

فرهنگ عمید

استجابت

(اسم مصدر) [عربی: استجابة] [estejābat] ۱. پذیرفته شدن؛ مستجاب شدن. ۲. [قدیمی] قبول کردن؛ پذیرفتن.

اجابت، برآوری، پذیرش، قبول