(اسم) [فرانسوی: esthétique] [estetik] علمی که دربارۀ اصول زیبایی‌آفرینی در هنر بحث می‌کند؛ زیبایی‌شناسی.