فرهنگ دهخدا

استانیدن

[اِ دَ] (مص)(1) گرفتن. (آنندراج). ستاندن. استاندن. || بازداشتن. (برهان) (سروری) (رشیدی). || منع رفتن کردن. (برهان). متوقف ساختن :

فرهنگ عمید

استانیدن

(مصدر متعدی) ‹ایستانیدن› [قدیمی] [estānidan] = ایستاندن: ♦ مَرکب استانید و پس آواز داد / آن سلام و آن امانت باز داد (مولوی: ۱۰۰).