[اِ دَ] (مص) ستاندن. گرفتن. اخذ :

فرهنگ عمید

استاندن

(مصدر متعدی) [قدیمی] [estāndan] = ستاندن