فرهنگ دهخدا

استاندار

[اُ] (پهلوی، نف مرکب)(1) حاکم اُستان (ناحیت و ایالت) در زمان ساسانیان. (ایران در زمان ساسانیان ترجمهء یاسمی ص 86 و 348). رجوع به استندار شود. || در اصطلاح جدید، حاکم هر یک از ده استان (ناحیهء بزرگ) ایران.

فرهنگ دهخدا

استاندار

[اِ] (فرانسوی، اِ)(1) استاندارد. نمونه. انموذج. عیار.

فرهنگ معین

استاندار

( اُ ) [ په. ] (اِ.)حاکم ایالت، فرمانروای یک استان.

فرهنگ عمید

استاندار

(اسم، صفت فاعلی) [ostāndār] ۱. کسی که از طرف وزارت کشور کارهای یک استان را اداره می‌کند. ۲. [قدیمی] والی؛ حکمران.

حاکم، حکمران، والی

استاندار فردی است که اداره یک ایالت یا استان را بر عهده دارد و نام و وظایفش در کشورهای گوناگون متفاوت است.

فرهنگ دارویی

پی آر پی رفرنس استاندارد

موارد مصرف: این واکسن برای ایمنسازی فعال بر علیه عفونتهای ایجاد شده توسط هموفیلوس آنفلونزا نوع ب استفاده می شود.

هشدار: در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود و از تزریق آن به صورت داخلوریدی یا داخلعضله سرینی خودداری شود.

عوارض: در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود و از تزریق آن به صورت داخلوریدی یا داخلعضله سرینی خودداری شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان داروهای کاهنده دستگاه ایمنی و گلوکوکورتیکوئیدها و پرتودرمانی ممکن است پاسخ ایمنی ناقص را موجب شوند.

نکات: 1- در صورت وجود عفونت فعال و شدید، اختلالات نقص ایمنی یا هر گونه تضعیف دستگاه ایمنی باید واکسیناسیون هموفیلوس آنفولانزا را به تعویق انداخت. 2- احتمال ابتلا به بیماری هموفیلوس آنفولانزا بعد از واکسیناسیون و قبل از مصونیت وجود دارد.

فرهنگ دارویی

واکسن هپاتیت بی رفرانس استاندارد

موارد مصرف: این واکسن برای ایمنسازی فعال بر علیه عفونتهای ایجاد شده توسط هموفیلوس آنفلونزا نوع ب استفاده می شود.

هشدار: در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود و از تزریق آن به صورت داخلوریدی یا داخلعضله سرینی خودداری شود.

عوارض: در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود و از تزریق آن به صورت داخلوریدی یا داخلعضله سرینی خودداری شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان داروهای کاهنده دستگاه ایمنی و گلوکوکورتیکوئیدها و پرتودرمانی ممکن است پاسخ ایمنی ناقص را موجب شوند.

نکات: 1- در صورت وجود عفونت فعال و شدید، اختلالات نقص ایمنی یا هر گونه تضعیف دستگاه ایمنی باید واکسیناسیون هموفیلوس آنفولانزا را به تعویق انداخت. 2- احتمال ابتلا به بیماری هموفیلوس آنفولانزا بعد از واکسیناسیون و قبل از مصونیت وجود دارد.

فرهنگ دارویی

استاندارد پرتوزیس

موارد مصرف: این واکسن برای ایمنسازی فعال بر علیه عفونتهای ایجاد شده توسط هموفیلوس آنفلونزا نوع ب استفاده می شود.

هشدار: در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود و از تزریق آن به صورت داخلوریدی یا داخلعضله سرینی خودداری شود.

عوارض: در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود و از تزریق آن به صورت داخلوریدی یا داخلعضله سرینی خودداری شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان داروهای کاهنده دستگاه ایمنی و گلوکوکورتیکوئیدها و پرتودرمانی ممکن است پاسخ ایمنی ناقص را موجب شوند.

نکات: 1- در صورت وجود عفونت فعال و شدید، اختلالات نقص ایمنی یا هر گونه تضعیف دستگاه ایمنی باید واکسیناسیون هموفیلوس آنفولانزا را به تعویق انداخت. 2- احتمال ابتلا به بیماری هموفیلوس آنفولانزا بعد از واکسیناسیون و قبل از مصونیت وجود دارد.

واژه های نزدیک