[اِ] (فرانسوی، اِ)(1) مُهر. || آلتی حاوی رنگ یا سیاهی که برای رنگ دادن به مُهر بکار برند :

[اِ] (اِخ)(1) (کابینهء...) مجموعهء گراورها و ترسیم ها که بتوسط سلاطین فرانسه گردآوری شده و اکنون در کتابخانهء ملی پاریس مضبوط است.

(اِ سْ مْ) [ فر. ] (اِ.)۱ - مُهر، مُهری که روی کاغذ می‌زنند. ۲- جعبه‌ای کوچک حاوی بالشتک آغشته به جوهر، جوهرگین. (فره).

(اسم) [فرانسوی: estampe] [estāmp] ۱. قوطی کوچک پَهن برای نگه‌داری پارچۀ آغشته به جوهر مُهر یا انگشت‌نگاری؛ جوهرگین. ۲. مُهر.