فرهنگ معین

استالاگمیت

( اِ ) [ فر. ] (اِ.) مخروط‌های آهکی کف غارها که در اثر چکیدن قطره‌های آب آهکی از سقف غارها و یا از نوک مخروط‌های استالاکتیت در کف غار تشکیل می‌شود، چکیده.

فرهنگ عمید

استالاگمیت

(اسم) [فرانسوی: stalagmite] (زمین‌شناسی) [estālāgmit] ستون آهکی مخروطی‌شکل که بر اثر چکیدن آب از سقف غار در کف غار به‌وجود می‌آید؛ چکیده.

چکیده‌سنگ یا استالاگمیت (Stalagmite) ستونی از مواد معدنی است که از کف غار بالا آمده باشد.