فرهنگ معین

استالاکتیت

( اِ ) [ فر. ] (اِ.)ستون آهکی مخروطی شکل معلق در سقف غارها که در نتیجه چکیدن قطره‌های آب در سقف غار به وجود می‌آید، چکیده.

فرهنگ عمید

استالاکتیت

(اسم) [فرانسوی: stalactite] (زمین‌شناسی) [estālāktit] ستون آهکی مخروطی‌شکل که بر اثر چکیدن آب در سقف غار به‌وجود می‌آید؛ چکنده.

چکَنده‌سنگ یا استالاکتیت (Stalactite) ستونی از مواد معدنی است که به صورت قندیلی از سقف غار آویخته باشد.