[اِ دَ] (مص) ایستادن. ستادن. قیام. برپا شدن. خاستن. بخاستن. برخاستن. سر پا ماندن :

(اِ دَ) (مص ل.) نک ایستادن.

(مصدر لازم) [قدیمی] [estādan] = ایستادن