فرهنگ دهخدا

استادانه

[اُ نَ / نِ] (ص نسبی، ق مرکب)همچون استادان. بطریقهء اساتید. ماهرانه.

فرهنگ عمید

استادانه

(قید، صفت) [ostādāne] با زبردستی و استادی؛ از روی استادی و مهارت؛ ماهرانه.

بامهارت، زیرکانه، ماهرانه، مدبرانه ≠ ناشیانه