[اَ بَ] (ع ن تف) نعت تفضیلی از سبقت. پیش تر. جلوتر. سابق تر. سبقت گیرنده تر. پیش تر از پیش... از پیش پیش تر.

(اَ بَ) [ ع. ] (ص تف.) ۱- پیش تر، جلوتر. ۲- پیشروتر.

(صفت) [عربی] [asbaq] قبل از پیشین؛ سابق‌تر: رئیس سابق و رئیس اسبق شرکت.

مقدم بودن , جلوتر بودن از , اسبق بودن بر

واژه های نزدیک